Ooops he did it again, but this time all creditors were well warned…

Ved dekret af 17.07.2012 har Skifteretten i Århus taget

Ken Lynge Primby
CVR-nr. 20948701
Asylgade 34, st
8300 Odder
Sagsnr. 41-20455/2012

under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.06.2012.

Ken Lynge Primby har drevet virksomhed under navnet HR Compagniet v/Ken Lynge Primby fra adressen Boulevarden 13, 8300 Odder, CVR.nr. 20948701.

Kurator er advokat Lars Grøngaard, Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 17.07.2012. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Retten i Århus, den 17.07.2012.

Retskreds: Århus

———————————————————-

By decree of 17.07.2012, the Bankruptcy Court in Aarhus taken

Ken Lynge Primby
CVR no. 20948701
Asylum Street 34, st
8300 Otter
Ref. 41-20455/2012

in liquidation following an application received on 08.06.2012.

Ken Lynge Primby has operated under the name HR Compagniet w / Ken Lynge Primby from the address boulevard 13, 8300 Odder CVR.nr. The 20,948,701th

Curator’s lawyer Lars Grøngaard, Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Any request for the choice of trustee and creditor committee must be submitted in writing to the probate court within 3 weeks of this Order.

Anyone who claims or other claims against the debtor, are invited within 4 weeks of this Order to the estate trustee to submit its claim as per. 17.07.2012. Notification should be accompanied by proof of claim.

The Court in Aarhus, 17.07.2012.

Jurisdiction: Aarhus